Internationalisering

Lees onze pagina in het Nederlands.

Read our page in English.

Internationalisering

Internationalisering vormt een belangrijk onderdeel van onze school. Via allerhande projecten bieden we onze leerlingen en leerkrachten de kans om te leren in heel Europa. 

Welke internationaliserings-programma’s mag je op Talentenschool Turnhout verwachten?

eTwinning 

Heel wat van onze leerkrachten zetten in op kleine projecten in de klas waarbij met andere klassen in Europa aan hetzelfde thema wordt gewerkt. De school geeft voor geïnteresseerde leerkrachten jaarlijks nascholingen en won al meerdere eTwinning prijzen. 

Erasmus +

Talentenschool Turnhout heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan heel wat projecten in het kader van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Op beide campussen zijn meerdere leerkrachten actief bezig met deze projecten. De details kan je vinden op onze internationaliseringsblog 

Welke mogelijkheden biedt onze school aan?

Europese nascholingen 

Onze school kijkt graag over het muurtje en gaat voor innovatie op zoek in het buitenland. Vooruitstrevende scholenbouw in Denemarken, STEM in Ierland, een congres over innovatief leiderschap in Slovenië. Het zorgt voor leerkrachten die met open blik en nieuwe ideeën onze leerlingen mee op pad nemen. Het zorgt voor een school die op basis van nieuwe inzichten zich verder ontwikkelt. 

Studiebezoeken 

Leerkrachten van onze school gaan ook op bezoek in andere scholen in de Europese Unie. Het bestuderen van de aanpak en werkwijzen in buitenlandse scholen werkt inspirerend. Het zorgt ervoor dat onze leerkrachten hun lessen steeds weer kunnen verbeteren op basis van de opgedane inzichten. 

Buitenlandse stage 

Jaarlijks kunnen alle leerlingen uit 6 dubbele finaliteit (TSO) en 6 en 7 arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO) zich kandidaat stellen om één van hun stages in het buitenland te doen. Zij werken dan in een bedrijf in het buitenland. Naast vakkennis leren ze zo ook omgaan met vreemde talen, andere culturen en andere gewoontes. Leerlingen leren onder andere semi-zelfstandig leven en meehelpen in de dagelijkse taken van het samenleven. Het vormt hen verder tot wereldburgers.

Schoolpartnerschappen 

Onze school is ook heel actief binnen schoolpartnerschappen. Samen met buitenlandse scholen wordt er gedurende een tweetal jaar rond thema’s zoals burgerschap, ecologie, enz. gewerkt. Daarbij zijn er regelmatig projectmeetings waar we leerlingen enerzijds buitenlandse leerlingen op onze school ontvangen. Maar waar we anderzijds ook met groepen leerlingen naar het buitenland gaan in één van onze partnerscholen. Ideale momenten voor onze leerlingen om hun talen te oefenen en samen andere culturen te ontdekken. 

De afgelopen jaren heeft onze school samengewerkt met scholen uit Portugal, Zweden, Spanje, Ierland, Finland, Duitsland, Polen en Oostenrijk. 

Contact

Wil je meer weten over onze projecten? Of ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Contacteer dan onze coördinator internationalisering, Ben Bastiaensen (ben.bastiaensen@talentenschoolturnhout.be).

Internationalisering

Internationalisation is an important part of our school. Through all kinds of projects, we offer our pupils and teachers the opportunity to learn across Europe.

What internationalisation programmes can you expect at Talentenschool Turnhout?

eTwinning 

Many of our teachers engage in small classroom projects working on the same theme with other classes in Europe. The school provides annual in-service training for interested teachers and has already won several eTwinning awards.

Erasmus +

Talentenschool Turnhout has participated in quite a few projects under the European Union’s Erasmus+ programme in recent years. Several teachers on both campuses are actively involved in these projects. You can find the details on our internationalisation blog.

What opportunities does our school offer?

European courses 

Our school likes to have a look on innovation and looks abroad for good practices. Forward-thinking school building in Denmark, STEM in Ireland, a conference on innovative leadership in Slovenia. It makes for teachers who take our pupils on a journey with open minds and new ideas. It makes for a school that continues to develop based on new insights.

Study visits

Teachers from our school also visit other schools in the European Union. Studying approaches and practices in foreign schools is inspiring. It ensures that our teachers can constantly improve their lessons based on the insights gained.

Foreign internship

Every year, all students from 6 double finality, 6 and 7 labour market finality can apply to do one of their internships abroad. They then work in a company abroad. Besides professional knowledge, they also learn to deal with foreign languages, other cultures and other customs. Among other things, pupils learn to live semi-independently and to help in the daily tasks of living together. It further forms them into global citizens.

School partnerships

Our school is also very active within school partnerships. Together with foreign schools, we work on themes such as citizenship, ecology, etc. for about two years. There are regular project meetings where, on the one hand, we receive foreign pupils at our school. But on the other hand, we also take groups of pupils abroad to one of our partner schools. Ideal moments for our pupils to practise their languages and discover other cultures together.

In recent years, our school has collaborated with schools from Portugal, Sweden, Spain, Ireland, Finland, Germany, Poland and Austria.

Contact

Would you like to know more about our projects? Or are you interested in a collaboration? Please contact our internationalisation coordinator, Ben Bastiaensen (ben.bastiaensen@talentenschoolturnhout.be).