Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Onze school streeft ernaar een persoonlijke, warme band met alle leerlingen op te bouwen. Ons enthousiast leerkrachtenteam zet zich elke dag, samen met leerlingbegeleiding, directie,… in voor het welbevinden van elke leerling.

Eerste schooldag

We trachten de eerste schooldag voor alle leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken. Samen met de klastitularis worden er activiteiten georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en de groepsvorming te bevorderen. Hiernaast wordt er ook tijd gemaakt om de belangrijkste afspraken te overlopen, de schoolomgeving te leren kennen, formulieren in te vullen,…

Klastitularis

Elke klas krijgt een klastitularis. De belangrijkste taak is het bewaken van het welbevinden van de leerlingen. De klastitularis is ook de contactpersoon tussen de klas en de andere leerkrachten of de directie. Voor alle klasgebonden aangelegenheden kan de leerling bij z’n klastitularis terecht. Voor de ouders is de klastitularis het aanspreekpunt om het functioneren van een leerling in de klas te bespreken. Dit gebeurt meestal tijdens het oudercontact, maar kan ook via Smartschool.

Flexibele trajecten op maat

Omdat we naar iedere leerling afzonderlijk kijken zoekt onze school indien nodig ook mee naar oplossingen op maat van de situatie. We zitten rond de tafel en proberen met leerling, ouders, klastitularis te komen tot duidelijke afspraken die zorgen dat de leerling de kansen of de ondersteuning krijgt die nodig is. Onze school heeft ervaring met bijbeentrajecten die het veranderen van studierichting mogelijk maken, met aangepaste trajecten voor langdurige ziekte, met FLITS-trajecten voor hoogbegaafde leerlingen die extra uitdaging nodig hebben of die tijdens vakken waar ze prima cijfers voor hebben vrijgesteld worden voor extra stage of om zelfstandig te studeren aan andere vakken. We zoeken graag mee naar haalbare oplossingen op maat.

Leerlingbegeleiding

Onze leerlingbegeleiders staan iedere dag klaar om naar leerlingen te luisteren wanneer ze met vragen of problemen zitten. Dit kan gaan van een gesprek over welbevinden, een vraag in verband met studiebegeleiding, problemen met medeleerlingen, het volgen van bijwerklessen,… Afhankelijk van de noden wordt gekeken welke aanpak wordt gehanteerd. Soms kan het hierbij nodig zijn het CLB te raadplegen, maar dit gebeurt steeds in onderling overleg met de leerling of ouders. De leerlingbegeleiding organiseert ook activiteiten in functie van de week tegen pesten, informatiesessies betreffende middelengebruik, infoavond rond leren leren,…

Studiebegeleiding

De leerlingbegeleiding verzorgt studiebegeleiding voor leerlingen die ondanks hard studeren niet de verwachte resultaten behalen. Zij bekijken op individuele basis studiemethode en planning en proberen te helpen met tips en adviezen. Dit gebeurt vaak in overleg met de vakleerkrachten. Indien er tekorten zijn voor bepaalde vakken, kan de vakleerkracht beslissen de leerling een studievolgkaart of remediëring aan te bieden. Ook voorzien de vakleerkrachten bijwerklessen op basis van de noden.

Rapporten

Ons talentenrapport geeft ouders en leerlingen informatie over de studieresultaten en persoonlijke groei van de leerling. Via Smartschool kunnen ouders de schoolresultaten mee opvolgen om thuis tijdig de nodige ondersteuning te kunnen bieden.

Agenda

De schoolagenda vormt een contactmiddel tussen ouders en school (mededelingen, opmerkingen, te laat komen,…). De agenda kan ook geraadpleegd worden op Smartschool door de leerling en ouders zodanig dat iedereen steeds beschikt over de juiste informatie betreffende het mee te brengen materiaal en de planning van taken en toetsen.

Oudercontact

De school organiseert vier keer per schooljaar een oudercontact. Hierbij kan u met verschillende vakleerkrachten, leerlingbegeleiding, directies,… een afspraak maken om de persoonlijke groei van uw kind te bespreken. Ook voorzien we tijdens het eerste oudercontact de mogelijkheid om de aanvraag studietoelagen te laten invullen. Heeft u als ouder naast het oudercontact nog vragen of wenst u een gesprek met iemand kan u steeds contact opnemen met de school voor een persoonlijk gesprek.

Smartschool

Smartschool is een belangrijk communicatiemiddel voor de school. Via Smartschool kunnen leerlingen en ouders berichten versturen naar elkaar, maar ook naar leerkrachten, leerlingbegeleiding, directies,… Daarnaast is het ook mogelijk de resultaten van toetsen en taken te raadplegen, de digitale schoolagenda op te volgen, extra materialen per vak te bekijken,…

CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerling Begeleiding. Het CLB kan zowel door de school, als de ouders ingeschakeld worden bij vragen of problemen. Het CLB houdt zich voornamelijk bezig met leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg, waaronder ook de medische consulten vallen. Indien de school contact opneemt met het CLB gebeurt dit steeds in overleg met de leerling of ouders. Indien nodig voert het CLB met leerlingen gesprekken op school.