Persoonlijk

Persoonlijk

Op onze school ben je geen nummer! Iedere leerkracht heeft een warme, persoonlijke band met zijn of haar leerlingen en dat voel je.

We beperken het aantal leerkrachten per klas. Zo verkleinen we de overstap van de lagere naar de middelbare school en kunnen onze leerkrachten je beter uitdagen en inspelen op je talenten.

Op onze talentenrapporten zie je waar je goed in bent en waarin je nog kan groeien. Tijdens persoonlijke groeigesprekken maken je leerkrachten tijd om je te begeleiden in het stellen van doelen, zo krijg je voortdurend feedback en word je maximaal uitgedaagd.

Eerste schooldag

We trachten de eerste schooldag voor alle leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken. Samen met de klascoach worden er activiteiten georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en de groepsvorming te bevorderen. Hiernaast wordt er ook tijd gemaakt om de belangrijkste afspraken te overlopen, de schoolomgeving te leren kennen, formulieren in te vullen …

Klascoach

Elke klas krijgt een klascoach. De belangrijkste taak is het bewaken van het welbevinden van de leerlingen. De klascoach is ook de contactpersoon tussen de klas en de andere leerkrachten of de directie. Voor alle klasgebonden aangelegenheden kan de leerling bij z’n klascoach terecht. Voor de ouders is de klascoach het aanspreekpunt om het functioneren van een leerling in de klas te bespreken. Dit gebeurt meestal tijdens het oudercontact, maar kan ook via Smartschool of op afspraak.

Leerlingbegeleiding

Onze leerlingbegeleiders staan iedere dag klaar om naar leerlingen te luisteren wanneer ze met vragen of problemen zitten. Dit kan gaan van een gesprek over welbevinden, een vraag in verband met studiebegeleiding, problemen met medeleerlingen, het volgen van bijwerklessen,… Afhankelijk van de noden wordt gekeken welke aanpak wordt gehanteerd. Soms kan het hierbij nodig zijn het CLB te raadplegen, maar dit gebeurt steeds in onderling overleg met de leerling of ouders. De leerlingbegeleiding organiseert ook activiteiten in functie van de week tegen pesten, informatiesessies betreffende middelengebruik, infoavond rond leren leren, …

Opvolging afspraken en regels

Onze gedragscoach (opvolging afspraken en regels, tucht, afwezigheden, …) werkt nauw samen met onze leerlingenbegeleiders om een warm en veilig leerklimaat op school te creëren. Vanuit duidelijke afspraken en regels gaat onze leerlingencoördinator telkens met leerlingen, ouders, … in dialoog en op zoek naar gepaste maatregelen. Dit telkens op basis van ons schoolreglement.

Studiebegeleiding

De leerlingbegeleiding verzorgt studiebegeleiding voor leerlingen die ondanks hard studeren niet de verwachte resultaten behalen. Zij bekijken op individuele basis studiemethode en planning en proberen te helpen met tips en adviezen. Dit gebeurt vaak in overleg met de leerkrachten. Indien er tekorten zijn voor bepaalde vakken, kan de leerkracht beslissen de leerling een studievolgkaart of remediëring aan te bieden. Ook voorzien de leerkrachten bijwerklessen op basis van de noden. Elke dag, behalve woensdag, tussen 15.25 u en 17.00 u voorzien we naschoolse studie waarbij leerlingen onder begeleiding van leerkrachten kunnen studeren.

Flexibele trajecten op maat

Omdat we naar iedere leerling afzonderlijk kijken zoekt onze school indien nodig ook mee naar oplossingen op maat van de situatie. We zitten rond de tafel en proberen met leerling, ouders, klascoach te komen tot duidelijke afspraken die zorgen dat de leerling de kansen of de ondersteuning krijgt die nodig is. Onze school heeft ervaring met bijbeentrajecten die het veranderen van studierichting mogelijk maken, met aangepaste trajecten voor langdurige ziekte, met FLITS-trajecten voor hoogbegaafde leerlingen die extra uitdaging nodig hebben of die tijdens vakken waar ze prima cijfers voor hebben vrijgesteld worden voor extra stage of om zelfstandig te studeren aan andere vakken. We zoeken graag mee naar haalbare oplossingen op maat.

Rapporten

Ons talentenrapport geeft ouders en leerlingen informatie over de studieresultaten en persoonlijke groei van de leerling. Via Smartschool kunnen ouders de schoolresultaten mee opvolgen om thuis tijdig de nodige ondersteuning te kunnen bieden.

Oudercontact

De school organiseert vier keer per schooljaar een oudercontact. Hierbij kan u met verschillende leerkrachten, leerlingbegeleiding, directies … een afspraak maken om de persoonlijke groei van uw kind te bespreken. Heeft u als ouder naast het oudercontact nog vragen of wenst u een gesprek met iemand kan u steeds contact opnemen met de school voor een persoonlijk gesprek.

Smartschool

Smartschool is een belangrijk communicatiemiddel voor de school. Via Smartschool kunnen leerlingen en ouders berichten versturen naar elkaar, maar ook naar leerkrachten, leerlingbegeleiding, directies,… Daarnaast is het ook mogelijk de resultaten van toetsen en taken te raadplegen, extra materialen per vak te bekijken,…

De digitale schoolagenda vormt een contactmiddel tussen ouders en school (mededelingen, opmerkingen, te laat komen …). De agenda kan ook geraadpleegd worden op Smartschool door de leerling en ouders zodanig dat iedereen steeds beschikt over de juiste informatie betreffende het mee te brengen materiaal en de planning van taken en toetsen.

CLB

CLB staat voor Centrum voor Leerling Begeleiding. Het CLB kan zowel door de school, als de ouders ingeschakeld worden bij vragen of problemen. Het CLB houdt zich voornamelijk bezig met leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg, waaronder ook de medische consulten vallen. Indien de school contact opneemt met het CLB gebeurt dit steeds in overleg met de leerling of ouders. Indien nodig voert het CLB met leerlingen gesprekken op school.