1ste jaar A-stroom

Onze eerste graad A-stroom

Breed

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor leerlingen na de lagere school nog geen studiekeuze maken. Wie zijn of haar talent verder wenst te ontdekken en te proeven van verschillende studiedomeinen kan in onze A-stroom kiezen uit een ruim aanbod aan talentmodules. Daarin ontdek je jouw talent, zie je waar je sterk in bent en kan je jezelf al doelgericht voorbereiden op de tweede, meer specifieke graad waar je jouw talent verder kan uitdiepen. Leerlingen die al heel goed weten wat ze willen kunnen in 1A onmiddellijk kiezen voor Latijn of STEM.

Warme school

We stellen een complementair en gemotiveerd kernteam van leercoaches samen rond elke klasgroep waarin alle vakexpertise aanwezig zijn. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen leercoaches en leerlingen en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school.

Onze leerlingen volgen les in een innovatieve leeromgeving. Elke klas beschikt over een eigen klaslokaal, waardoor leerlingen slechts beperkt van lokaal moeten veranderen. De eerste schooldagen en –weken besteden we bijzondere aandacht aan groepsbevorderende activiteiten zoals onze onthaaldagen en sportdag. Tijdens de middagpauzes voorzien we activiteiten zodanig dat leerlingen elkaar beter kunnen leren kennen door middel van sport, spel en ontspanning.

Inspraak

Onze school vindt leerling– en ouderbetrokkenheid enorm belangrijk. Twee keer per schooljaar organiseren onze leerlingen een forum voor hun ouders. Hierop tonen ze het geleerde van de afgelopen periode. Hiernaast krijgen leerlingen inspraak tijdens de wekelijkse klasraad. Hierbij staan we stil bij het welbevinden van leerlingen en denken we samen na over hoe we de school een betere plaats kunnen maken voor iedereen.

Naast oudercontacten organiseren we voor ouders ouderraden en opvolgingsgesprekken. Via Smartschool kunnen ouders eenvoudig het leerproces van hun kind opvolgen (o.a. resultaten, afwezigheden, nota’s) en laagdrempelig contact opnemen met de leercoaches.

Kortere animatiefilmpjes kan u hier raadplegen.

Onze lessentabellen

In het eerste jaar A-stroom kan je kiezen tussen drie studierichtingen: 1A Latijn, 1A STEM en 1A Talent. Om te kunnen starten in het eerste jaar A-stroom beschik je over een getuigschrift basisonderwijs. Je wil graag vanaf het derde jaar een ASO of TSO-richting volgen.

Om onze kwaliteit te bewaken, beperken we het leerlingenaantal in 1A tot 120 leerlingen (20-tal leerlingen per klas).

VakkenclusterUrenVakken
TAAL en CULTUUR10Nederlands
Engels
Frans
geschiedenis
STEM10wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
CREA2PO
MO
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
LATIJN4Latijn
TOTAAL32

Doelgroep 1A Latijn

Heb je talent en interesse voor taal, cultuur en literatuur? Dan kies je, bovenop de basisvorming, voor vier lesuren Latijn. Naast aandacht voor de leerdoelen grammatica en vocabularium nemen we je mee op ontdekkingstocht door de cultuur van de Romeinen, hun mythen over goden en helden …

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A Latijn gaan door op campus Boomgaard.

VakkenclusterUrenVakken
TAAL en CULTUUR10Nederlands
Engels
Frans
geschiedenis
STEM10wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
CREA2PO
MO
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
STEM-MODULES2
ONDERZOEK2
TOTAAL32

Doelgroep 1A STEM

Bovenop de tien uur STEM uit de basisvorming dagen we je twee uur per week extra uit aan de hand van STEM-modules. Zelfonderzoekend dompelen we je onder in de wereld van wetenschap en techniek. Per schooljaar volg je vier verschillende modules (telkens acht weken). Hiernaast krijg je twee lesuren per week onderzoek.

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A STEM gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van de STEM-module die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

VakkenclusterUrenVakken
TAAL en CULTUUR10Nederlands
Engels
Frans
geschiedenis
STEM10wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
techniek
CREA2PO
MO
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
TALENTMODULES2
ONDERZOEK2
TOTAAL32

Doelgroep 1A Talent

Bovenop de basisvorming heb je twee lesuren per week talentmodules. We laten je hierin proeven en ontdekken waar je sterk in bent, zodanig dat je gericht een keuze kan maken vanaf het tweede jaar. Hiernaast krijg je twee lesuren per week onderzoek.

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1A Talent gaan door op campus Boomgaard. Afhankelijk van de talentmodule die je kiest, ga je met de schoolbus twee uur per week naar campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica …

Onze aanpak

Onze school kiest niet voor vakken van één of meerdere lesuren, maar voor vakkenclusters. Door gebruik te maken van vakkenclusters winnen we lestijd, komen leerdoelen geïntegreerd aan bod en staat een kernteam van leercoaches garant voor je persoonlijke ontwikkeling.

Ben je sterk in wiskunde, dan bieden we je uitdagende wiskundige projecten aan. Heb je meer tijd nodig voor de leerdoelen natuurwetenschappen? Het kan, zolang je de leerdoelen maar bereikt! Maak kennis met onze pedagogische aanpak, Cognosco!

Klasraad

De overstap naar het secundair onderwijs is een uitdaging, vele zaken zijn immers veranderd. Wij zetten als school sterk in op het emotioneel en sociaal welbevinden van elk kind. Tijdens onze wekelijkse klasraad staan we dan ook bewust stil bij deze nieuwe stap in je schoolcarrière. De leerlingen worden coöperatief betrokken bij de organisatie van de klas en de totstandkoming van de leefregels en afspraken.

Leerlingen leren tijdens deze klasraad om op een volwassen manier met elkaar in dialoog te gaan. We staan samen stil hoe we de klas en school een betere plaats voor iedereen kunnen maken.

Instructie en werktijd

Iedere leerling leert op een andere manier. In het begin van het schooljaar gaan we na op welke manier jij eigenaarschap neemt over je leerproces. In samenspraak met de leercoaches gaan we op zoek naar de beste leerstrategie voor jou.

Afhankelijk van de leerdoelen ga je via instructie of activerende werkvormen geïntegreerd en zelfontdekkend, samen met je klasgenoten, aan de slag. Op regelmatige basis krijg je feedback op je leerproces. Op deze manier stimuleren we je zelfinzicht en dagen we je uit tot zelfreflectie. We gaan steeds op zoek naar de juiste uitdaging voor jou. Op regelmatige basis krijg je feedback op je leerproces door één van je leercoaches. Hiernaast coachen ze je voortdurend in studiemethode, kritisch denken, gebruik van ICT …

Door onze aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties. Onze leerlingen bereiken hierdoor niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen.

Onderzoek

Tijdens onderzoek leg je samen met één van je leercoaches persoonlijke leerdoelen vast bovenop de basisdoelen. Wil je meer te weten komen over de Grieken en Romeinen of heb je altijd al willen onderzoeken hoe vulkanen werken?

Samen met je leercoach stel je een onderzoeksplan op om gestructureerd aan de slag te kunnen gaan. Onze leercoaches ondersteunen je door o.a. onderzoeksstrategieën aan te reiken, je kritisch te leren kijken naar bronnenmateriaal en je ICT-vaardigheden aan te leren. Via feedbackmomenten sturen we bij.

Elk onderzoek wordt afgesloten met een projectvoorstelling. Op deze manier kan je met trots je eigen projecten presenteren en andere leerlingen inspireren.

Talentmodules

Dankzij het ruimte studieaanbod op onze school kan je per schooljaar vier verschillende talentmodules kiezen (telkens acht weken). Zo kan je proeven uit de verschillende studiegebieden van het tweede jaar en ontdekken waar jij talent voor hebt.

Economie en organisatieSTEM Elektriciteit
Moderne talenSTEM Mechanica
Voeding en horecaSTEM Grafische communicatie en media
Maatschappij en welzijnSTEM Informatie en communicatiewetenschappen
FreinetpedagogieSTEM Industriële wetenschappen
STEM Wetenschappen

STEM-modules

Bovenop de tien uur STEM uit de basisvorming dagen we je twee uur per week extra uit aan de hand van STEM-modules. Zelfonderzoekend dompelen we je onder in de wereld van wetenschap en techniek. Per schooljaar volg je vier verschillende modules (telkens acht weken).

STEM WetenschappenSTEM Grafische communicatie en media
STEM ElektriciteitSTEM Informatie en communicatiewetenschappen
STEM MechanicaSTEM Industriële wetenschappen

Latijn

Tijdens de lessen Latijn gaan we samen op een boeiende ontdekkingstocht naar de Romeinse cultuur. Naast het aanleren van grammatica en vocabularium, die je nodig hebt om Latijnse teksten te kunnen vertalen en begrijpen, nemen we je op een activerende manier mee in de wondere wereld van mythen en goden.

Burgerschap

Als GO!-school ligt actief burgerschap ons nauw aan het hart. Onze leercoaches stimuleren leerlingen om op een actieve manier vorm te geven aan de samenleving en aan hun plaats hierin. Kritisch denken, democratisch handelen en actief participeren aan onze maatschappij staan centraal!

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Eigen laptop in de klas

Als school willen we onze leerlingen maximaal voorbereiden op de maatschappij van morgen. Door onze innovatieve aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties. Onze leerlingen bereiken hierdoor niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen. De nieuwe eindtermen besteden bovendien extra aandacht aan het bereiken van digitale competenties bij alle leerlingen.

Vanaf schooljaar 2019-2020 starten alle leerlingen 1A met een eigen laptop in de klas (BYOD = Bring Your Own Device). Onze school werkt hiervoor samen met een externe firma. Moest je toch reeds over een eigen laptop beschikken, bekijken we graag samen of dit toestel voldoet aan de vereisten en binnen de school gebruikt kan worden.

Talentenschool Turnhout is niet blind voor de kosten die een schoolgaand kind met zich meebrengt. We vinden het als school onze verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met kosten die we naar onze leerlingen doorrekenen en trachten deze ook zo beperkt mogelijk te houden, zonder in te boeten op het bereiken van de leerplandoelstellingen en het aanbieden van kwalitatief onderwijs voor iedereen.

We zijn er ons van bewust dat de aankoop van een laptop voor sommige ouders een verhoogde financiële drempel kan zijn. We gaan dan ook graag in gesprek met ouders waar nodig.

In onze informatiebrochure vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Hiernaast voorzien we ook een handleiding bij de bestelling van de laptop (huur).

Wenst u verder meer informatie? Neem gerust contact op met de school.

Dagindeling

Vanaf 8.00 u zijn de leerlingen welkom op onze school. Leerlingen kunnen hierbij kiezen om op de speelplaats te blijven, maar kunnen evenzeer reeds in stilte naar hun klaslokaal gaan (bv. om leerstof te herhalen, te lezen …).

Rekening houdende met de werking van het tienerbrein starten de meeste lessen in de eerste graad om 9.10 u (in uitzonderlijke gevallen om 8.20 u).

Tijdens de middagpauze voorzien we voor de leerlingen middagactiviteiten zodanig dat ze elkaar beter kunnen leren kennen door sport, spel en ontspanning (bv. voetbal, crea, lezen, schaken, gezelschapsspelletjes, volksdans …).

Om 16.15 u (in uitzonderlijke gevallen om 15.25 u) eindigen de lessen. De leerlingen die wensen, kunnen tot 17.00 u deelnemen aan de naschoolse studie.

LesuurUren
18.20 - 9.10 u
29.10 - 10.00 u
pauze
310.15 - 11.05 u
411.05 - 11.55 u
middagpauze
512.45 - 13.35 u
613.35 - 14.25 u
pauze
714.35 - 15.25 u
815.25 - 16.15 u

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2009 gestart met onze innovatieve aanpak Cognosco.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. We geven een kort overzicht:

Tevredenheid

De kwaliteit van onze school leer je in eerste instantie het best kennen door te praten met leerlingen en ouders van onze school. Zij zijn onze beste ambassadeurs! Uit een bevraging afgenomen in 2019 (ouders (op 100)) en in 2017 (leerlingen (op 5)) blijkt de algemene tevredenheid en het welbevinden op onze school beduidend hoog te liggen.

Effect talentmodules

We weten dat het maken van een studiekeuze voor leerlingen uit de lagere school vaak moeilijk is. Daarom kiezen we voor een brede eerste graad. In een bevraging afgenomen in 2018, geeft meer dan 50% van onze leerlingen in het eerste jaar aan dat het volgen van talentmodules een doorslag heeft gegeven bij het maken van een studiekeuze in het tweede jaar. We zien tevens een dalend effect op het aantal heroriënteringen.

Paralleltoetsen

Jaarlijks neemt onze school deel aan paralleltoetsen om het bereiken van de eindtermen in kaart te brengen. In schooljaar 2017-2018 scoorden onze leerlingen A-stroom beter op getoetste eindtermen wiskunde en beter op getoetste eindtermen techniek ten opzichte van andere secundaire scholen in Vlaanderen.

Hoger onderwijs en arbeidsmarkt

Jaarlijks ontvangen we van de verschillende hogescholen en universiteiten de eindresultaten van onze oud-leerlingen. Hieruit blijkt het succes van onze uitgebreide onderwijsloopbaanbegeleiding die reeds start vanaf het eerste jaar. Hiernaast stellen we vast dat onze TSO en BSO-leerlingen sterk gewild zijn op de arbeidsmarkt. Zo worden na afloop van stages vaak onmiddellijk vaste arbeidscontracten aangeboden.

Variate in werkvormen

Om onze aanpak wetenschappelijk te onderbouwen, baseren we ons onder andere op onderzoek van John Hattie (2009). In zijn onderzoek ‘Visible learning’ heeft hij 52.637 wereldwijde onderzoeken (ca. 240 miljoen leerlingen) gebundeld en onderzocht welke zaken het meeste effect hebben op het leren. Uit zijn onderzoek blijkt niet enkel directe instructie, maar ook o.a. sociaal leren, het geven van feedback, de relatie leraar-leerling en versnellen een gunstig effect te hebben op leren.

Onze leercoaches professionaliseren zich voortdurend en beperken zich dus niet enkel tot het instructief lesgeven, maar gaan voortdurend op zoek naar variatie in werkvormen en digitale hulpmiddelen om een maximaal leereffect te creëren.

Maatschappelijke tendensen

Volgens een rapport van het McKinsey Global Institute (2018) neemt tegen 2030 het belang exponentieel toe van:
• hogere cognitieve competenties zoals creatief en probleemoplossend denken;
• socio-emotionele competenties zoals samenwerken en initiatief nemen;
• digitale competenties zoals ICT-basisvaardigheid en programmeren.

Onze leercoaches zetten dus niet enkel in op vak– en praktijkkennis, maar ook op 21ste-eeuwse competenties.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is het verschil tussen onze aanpak en deze van andere scholen?

Onze leerlingen behalen op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, net zoals in andere scholen met een studieaanbod A-stroom. Inhoudelijk wordt dan ook dezelfde leerstof gezien met aanvulling van verdiepende doelstellingen die de leerlingen en leerkrachten zelf kunnen aanbrengen. De manier waarop deze leerstof wordt gezien is wél anders. In onze school gaan we voortdurend op zoek naar een balans tussen instructief lesgeven en zelfontdekkend leren. De leerlingen gaan na een klassikale uitleg vaak alleen of in groepjes zelfstandig onder begeleiding van hun leercoach op zoek naar antwoorden op vragen gerelateerd aan de leerstof. Dit verhoogt zowel de betrokkenheid, als de motivatie bij onze leerlingen. Ook de manier waarop onze leerlingen de leerstof verwerken is anders. Zo leggen onze leerlingen toetsen niet steeds op een klassieke manier af, maar moeten ze regelmatig op een creatieve manier tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben (presentatie, poster …), leggen onze leerlingen regelmatig leerstof aan elkaar uit …

Verder zijn er nog enkele verschillen. Zo hebben onze leerlingen minder leercoaches en neemt een kernteam hen mee op pad in hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling. De leerlingen blijven voor veel vakken in hun eigen klaslokaal, waar de leerlingen ook een bakje hebben om hun cursussen in achter te laten.

Onze school heeft naast aandacht voor kennis, ook veel aandacht voor sociale, culturele en emotionele vaardigheden bij leerlingen. Zo bereiken we met onze leerlingen niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken zij na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen zoals probleemoplossend denken, samenwerken …

Ook het forum, de driedaagse en de klasraad komen enkel in onze school voor.

Wat is het verschil tussen 1A Latijn, 1A STEM en 1A Talent?

Alle leerlingen krijgen 28 u per week samen les. Daarnaast zijn er enkele lesuren anders ingevuld, afhankelijk van de studierichting die gekozen wordt. Bij Latijn krijgen de leerlingen bovenop de 28 u nog 4 u Latijn. De leerlingen STEM krijgen twee uur per week extra STEM-modules aangereikt. De leerlingen Talent kiezen vier keer per jaar, voor acht weken, een talentmodule waarin ze kunnen proeven en ontdekken waarin ze sterk zijn. Deze krijgen ze 2 u per week. Hiernaast krijgen de leerlingen STEM en Talent nog 2 u onderzoek.

Wat is het voordeel van minder leercoaches?

De leercoaches TAAL en CULTUUR (Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis) heb je 10 u per week. Hiernaast heb je 10 u les van de leercoaches STEM (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek).

Doordat de leercoaches veel in de klas komen, kennen ze de leerlingen beter. Zo kunnen ze beter inspelen op de sterktes en uitdagingen van de leerlingen. Er is ook een sterke vertrouwensband tussen leerling en leercoach. Hierdoor is de overgang van de lagere school naar het middelbaar kleiner.

Wat is het forum?

In januari en juni is er een forum. Leerlingen tonen tijdens het forum aan ouders, familie en vrienden wat ze het afgelopen half schooljaar geleerd hebben. Op een markt met kraampjes dagen de leerlingen de ouders uit in verschillende spelletjes, quizzen en leerrijke opdrachten.

Wat is de driedaagse?

Om de twee jaar gaan al onze leerlingen van onze 1ste graad op driedaagse. Deze duurt telkens drie dagen. De locatie is telkens op een andere plaats in België. De leerlingen bereiden zelf de activiteiten voor.