1ste jaar B-stroom

Onze eerste graad B-stroom

Breed

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor leerlingen na de lagere school nog geen studiekeuze maken. Wie zijn of haar talent verder wenst te ontdekken en te proeven van verschillende studiedomeinen kan in onze B-stroom kiezen uit een ruim aanbod aan praktijkmodules. Daarin ontdek je jouw talent, zie je waar je sterk in bent en kan je jezelf al doelgericht voorbereiden op de tweede, meer specifieke graad waar je jouw talent verder kan uitdiepen.

Warme school

We stellen een complementair en gemotiveerd kernteam van leercoaches samen rond elke klasgroep waarin alle vakexpertise aanwezig zijn. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen leercoaches en leerlingen en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school.

Onze leerlingen volgen les in een innovatieve leeromgeving. Elke klas beschikt over een eigen klaslokaal, waardoor leerlingen slechts beperkt van lokaal moeten veranderen. De eerste schooldagen en –weken besteden we bijzondere aandacht aan groepsbevorderende activiteiten zoals onze onthaaldagen en sportdag. Tijdens de middagpauzes voorzien we activiteiten zodanig dat leerlingen elkaar beter kunnen leren kennen door middel van sport, spel en ontspanning.

Inspraak

Onze school vindt leerling– en ouderbetrokkenheid enorm belangrijk. Twee keer per schooljaar organiseren onze leerlingen een forum voor hun ouders. Hierop tonen ze het geleerde van de afgelopen periode. Hiernaast krijgen leerlingen inspraak tijdens de wekelijkse klasraad. Hierbij staan we stil bij het welbevinden van leerlingen en denken we samen na over hoe we de school een betere plaats kunnen maken voor iedereen.

Naast oudercontacten organiseren we voor ouders ouderraden en opvolgingsgesprekken. Via Smartschool kunnen ouders eenvoudig het leerproces van hun kind opvolgen (o.a. resultaten, afwezigheden, nota’s) en laagdrempelig contact opnemen met de leercoaches.

Onze lessentabellen

In het eerste jaar B-stroom kan je kiezen tussen twee studierichtingen: 1B Talent op campus Boomgaard en en 1B Talent op campus Zenit. Om te kunnen starten in het eerste jaar B-stroom beschik je nog niet over een getuigschrift basisonderwijs en heb je heb je in de lagere school het advies gekregen een praktische richting te volgen. Je wil graag vanaf het derde jaar een BSO-richting volgen.

Om onze kwaliteit te bewaken, beperken we het leerlingenaantal in 1B tot 36 op campus Boomgaard en tot 24 op campus Zenit (12 leerlingen per klas).

VakkenclusterUrenVakken
PAV en TAAL13wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
CREA2PO
MO
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
ONDERZOEK2
PRAKTIJKMODULES
Maatschappij en welzijn: Verzorging2
Economie en organisatie2
Voeding en horeca: Restaurant en keuken2
STEM3
TOTAAL32

Doelgroep 1B Talent (campus Boomgaard)

Bovenop de basisvorming volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Je volgt o.a. verzorging, economie & organisatie en restaurant & keuken. We laten je hierin proeven en ontdekken waar je sterk in bent, zodanig dat je gericht een keuze kan maken vanaf het tweede jaar. Je volgt les op campus Boomgaard. Vanaf het tweede jaar kies je best een studierichting in de zachte sector (zie studieaanbod).

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1B Talent (campus Boomgaard) gaan door op campus Boomgaard. Op campus Boomgaard beschikken we over professionele keukens, goed uitgeruste verzorgingslokalen en didactische keukens en over een economisch leercentrum.

VakkenclusterUrenVakken
PAV en TAAL13wiskunde
natuurwetenschappen
aardrijkskunde
geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
CREA2PO
MO
BURGERSCHAP1
KLASRAAD1
LO2
LEVENSBESCHOUWING2
ONDERZOEK2
PRAKTIJKMODULES
STEM-technieken: Elektriciteit2
STEM-technieken: Mechanica2
STEM-technieken: Hout2
Kunst en creatie - STEM-technieken: Printmedia3
TOTAAL32

Doelgroep 1B Talent (campus Zenit)

Bovenop de basisvorming volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Je volgt o.a. STEM Elektriciteit, STEM Hout, STEM Mechanica en Kunst en creatie – STEM Printmedia. We laten je hierin proeven en ontdekken waar je sterk in bent, zodanig dat je gericht een keuze kan maken vanaf het tweede jaar. Je volgt les op campus Zenit. Vanaf het tweede jaar kies je best een studierichting in de harde sector (zie studieaanbod).

Locatie

De lessen voor de leerlingen 1B Talent (campus Zenit) gaan door op campus Zenit. Op campus Zenit beschikken we over de meest krachtige STEM-leeromgeving met lasercutters, 3D-printers, robotica, CNC-machines, automatisatiemodules …

Onze aanpak

Onze school kiest niet voor vakken van één of meerdere lesuren, maar voor vakkenclusters. Door gebruik te maken van vakkenclusters winnen we lestijd, komen leerdoelen geïntegreerd aan bod en staat een kernteam van leercoaches garant voor je persoonlijke ontwikkeling.

Ben je sterk in natuurwetenschappen, dan bieden we je uitdagende wetenschappelijke projecten aan. Heb je meer tijd nodig voor de leerdoelen wiskunde? Het kan, zolang je de leerdoelen maar bereikt!

Maak kennis met onze pedagogische aanpak, Flextra!

Klasraad

De overstap naar het secundair onderwijs is een uitdaging, vele zaken zijn immers veranderd. Wij zetten als school sterk in op het emotioneel en sociaal welbevinden van elk kind. Tijdens onze wekelijkse klasraad staan we dan ook bewust stil bij deze nieuwe stap in je schoolcarrière. De leerlingen worden coöperatief betrokken bij de organisatie van de klas en de totstandkoming van de leefregels en afspraken.

Leerlingen leren tijdens deze klasraad om op een volwassen manier met elkaar in dialoog te gaan. We staan samen stil hoe we de klas en school een betere plaats voor iedereen kunnen maken.

Instructie en werktijd

Iedere leerling leert op een andere manier. In het begin van het schooljaar gaan we na op welke manier jij eigenaarschap neemt over je leerproces. In samenspraak met de leercoaches gaan we op zoek naar de beste leerstrategie voor jou.

Afhankelijk van de leerdoelen ga je via instructie of activerende werkvormen geïntegreerd en zelfontdekkend, samen met je klasgenoten, aan de slag. Op regelmatige basis krijg je feedback op je leerproces. Op deze manier stimuleren we je zelfinzicht en dagen we je uit tot zelfreflectie. We gaan steeds op zoek naar de juiste uitdaging voor jou. Op regelmatige basis krijg je feedback op je leerproces door één van je leercoaches. Hiernaast coachen ze je voortdurend in studiemethode, kritisch denken, gebruik van ICT …

Door onze aanpak hebben we niet enkel aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden, attitudes en 21ste-eeuwse competenties. Onze leerlingen bereiken hierdoor niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen.

Onderzoek

Tijdens onderzoek leg je samen met één van je leercoaches persoonlijke leerdoelen vast bovenop de basisdoelen. Wil je meer te weten komen over de Grieken en Romeinen of heb je altijd al willen onderzoeken hoe vulkanen werken?

Samen met je leercoach stel je een onderzoeksplan op om gestructureerd aan de slag te kunnen gaan. Onze leercoaches ondersteunen je door o.a. onderzoeksstrategieën aan te reiken, je kritisch te leren kijken naar bronnenmateriaal en je ICT-vaardigheden aan te leren. Via feedbackmomenten sturen we bij.

Elk onderzoek wordt afgesloten met een projectvoorstelling. Op deze manier kan je met trots je eigen projecten presenteren en andere leerlingen inspireren.

Praktijkmodules

Bovenop de basisvorming volg je negen lesuren per week praktijkmodules. Zit je op campus Boomgaard dan ligt de focus op o.a. verzorging, economie & organisatie en restaurant & keuken. Op campus Zenit leggen we de nadruk op o.a. STEM Elektriciteit, STEM Hout, STEM Mechanica en Kunst en creatie – STEM Printmedia. Zo kan je proeven en ontdekken waar je sterk in bent en gericht een keuze maken vanaf het tweede jaar.

Burgerschap

Als GO!-school ligt actief burgerschap ons nauw aan het hart. Onze leercoaches stimuleren leerlingen om op een actieve manier vorm te geven aan de samenleving en aan hun plaats hierin. Kritisch denken, democratisch handelen en actief participeren aan onze maatschappij staan centraal!

Levensbeschouwing

Talentenschool Turnhout is een pluralistische school. Je kan op onze school kiezen uit verschillende levensbeschouwingen.

Naschoolse studie

Tussen 15.25 u en 17.00 u bieden we naschoolse studie aan onder begeleiding van onze leercoaches. Dit is niet verplicht, maar wel handig voor leerlingen die nood hebben aan begeleiding bij hun huiswerk, op hun bus moeten wachten of ouders hebben die langer moeten werken.

Onze belofte

Talentenschool Turnhout kent een rijke geschiedenis met betrekking tot innovatief onderwijs. Net zoals de maatschappij evolueert, evolueert ook ons onderwijs mee. Zo zijn we reeds in 2016 gestart met onze innovatieve aanpak Flextra.

Om ons innovatief onderwijs verder vorm te geven, baseren we onze aanpak steeds op praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijke literatuur en kiezen we bewust voor datgene dat werkt. We bevragen op regelmatige basis ouders en leerlingen, nemen deel aan paralleltoetsen, monitoren slaagcijfers van onze oud-leerlingen en onderhouden nauwe contacten met het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. We geven een kort overzicht:

Tevredenheid

De kwaliteit van onze school leer je in eerste instantie het best kennen door te praten met leerlingen en ouders van onze school. Zij zijn onze beste ambassadeurs! Uit een bevraging afgenomen in 2019 (ouders (op 100)) en in 2017 (leerlingen (op 5)) blijkt de algemene tevredenheid en het welbevinden op onze school beduidend hoog te liggen.

Effect praktijkmodules

We weten dat het maken van een studiekeuze voor leerlingen uit de lagere school vaak moeilijk is. Daarom kiezen we voor een brede eerste graad. In een bevraging afgenomen in 2018, geeft meer dan 50% van onze leerlingen in het eerste jaar aan dat het volgen van talentmodules een doorslag heeft gegeven bij het maken van een studiekeuze in het tweede jaar. We zien tevens een dalend effect op het aantal heroriënteringen.

Hoger onderwijs en arbeidsmarkt

Jaarlijks ontvangen we van de verschillende hogescholen en universiteiten de eindresultaten van onze oud-leerlingen. Hieruit blijkt het succes van onze uitgebreide onderwijsloopbaanbegeleiding die reeds start vanaf het eerste jaar. Hiernaast stellen we vast dat onze TSO en BSO-leerlingen sterk gewild zijn op de arbeidsmarkt. Zo worden na afloop van stages vaak onmiddellijk vaste arbeidscontracten aangeboden.

Variate in werkvormen

Om onze aanpak wetenschappelijk te onderbouwen, baseren we ons onder andere op onderzoek van John Hattie (2009). In zijn onderzoek ‘Visible learning’ heeft hij 52.637 wereldwijde onderzoeken (ca. 240 miljoen leerlingen) gebundeld en onderzocht welke zaken het meeste effect hebben op het leren. Uit zijn onderzoek blijkt niet enkel directe instructie, maar ook o.a. sociaal leren, het geven van feedback, de relatie leraar-leerling en versnellen een gunstig effect te hebben op leren.

Onze leercoaches professionaliseren zich voortdurend en beperken zich dus niet enkel tot het instructief lesgeven, maar gaan voortdurend op zoek naar variatie in werkvormen en digitale hulpmiddelen om een maximaal leereffect te creëren.

Maatschappelijke tendensen

Volgens een rapport van het McKinsey Global Institute (2018) neemt tegen 2030 het belang exponentieel toe van:
• hogere cognitieve competenties zoals creatief en probleemoplossend denken;
• socio-emotionele competenties zoals samenwerken en initiatief nemen;
• digitale competenties zoals ICT-basisvaardigheid en programmeren.

Onze leercoaches zetten dus niet enkel in op vak– en praktijkkennis, maar ook op 21ste-eeuwse competenties.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is het verschil tussen Flextra en de aanpak in andere scholen?

Onze Flextra-leerlingen behalen op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, net zoals in andere scholen met een studieaanbod B-stroom. Inhoudelijk wordt dan ook dezelfde leerstof gezien met aanvulling van verdiepende doelstellingen die de leerlingen en leerkrachten zelf kunnen aanbrengen. De manier waarop deze leerstof wordt gezien is wél anders. In Flextra wordt beduidend minder gedoceerd. Dit betekent dat de leercoach minder aan het woord is. De leerlingen gaan alleen of in groepjes zelfstandig op zoek naar antwoorden op vragen gerelateerd aan de leerstof. Dit verhoogt zowel de betrokkenheid, als de motivatie bij onze leerlingen. Ook de manier waarop onze leerlingen de leerstof verwerken is anders. Zo leggen onze leerlingen toetsen niet steeds op een klassieke manier af, maar moeten ze regelmatig op een creatieve manier tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben (presentatie, poster …), leggen onze leerlingen regelmatig leerstof aan elkaar uit …

Verder zijn er nog enkele verschillen. Zo hebben de leerlingen van Flextra minder leercoaches en neemt een kernteam hen mee op pad in hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling. De leerlingen blijven voor veel vakken in hun eigen klaslokaal, waar de leerlingen ook een bakje hebben om hun cursussen in achter te laten.

Flextra heeft naast aandacht voor kennis, ook veel aandacht voor sociale, culturele en emotionele vaardigheden bij leerlingen. Zo bereiken we met Flextra-leerlingen niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken zij na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen zoals probleemoplossend denken, samenwerken …

Ook het forum, de driedaagse en de klasraad komen enkel in Flextra voor.

Wat is het verschil tussen 1B campus Boomgaard en 1B Campus Zenit

De leerlingen 1B volgen op beide campussen 23 u per week dezelfde basisvorming. Tijdens de praktijkmodules op campus Boomgaard leggen we de nadruk op kennismaking met o.a. verzorging, economie & organisatie en restaurant & keuken. We bereiden leerlingen op deze manier maximaal voor op een studierichting in het tweede jaar in de zachte sector. Tijdens de praktijkmodules op campus Zenit leggen we de nadruk op kennismaking met o.a. STEM Elektriciteit, STEM Hout, STEM Mechanica en Kunst en creatie – STEM Printmedia. We bereiden leerlingen op deze manier maximaal voor op een studierichting in het tweede jaar in de harde sector.

Wat is het voordeel van minder leercoaches?

Onze Flextra-leerlingen behalen op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, net zoals in andere scholen met een studieaanbod B-stroom. Inhoudelijk wordt dan ook dezelfde leerstof gezien met aanvulling van verdiepende doelstellingen die de leerlingen en leercoaches zelf kunnen aanbrengen. De manier waarop deze leerstof wordt gezien is wél anders. In Flextra wordt beduidend minder gedoceerd. Dit betekent dat de leercoach minder aan het woord is. De leerlingen gaan alleen of in groepjes zelfstandig op zoek naar antwoorden op vragen gerelateerd aan de leerstof. Dit verhoogt zowel de betrokkenheid, als de motivatie bij onze leerlingen. Ook de manier waarop onze leerlingen de leerstof verwerken is anders. Zo leggen onze leerlingen toetsen niet steeds op een klassieke manier af, maar moeten ze regelmatig op een creatieve manier tonen dat ze de leerstof onder de knie hebben (presentatie, poster …), leggen onze leerlingen regelmatig leerstof aan elkaar uit …

Verder zijn er nog enkele verschillen. Zo hebben de leerlingen van Flextra minder leercoaches en neemt een kernteam hen mee op pad in hun cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling. De leerlingen blijven voor veel vakken in hun eigen klaslokaal, waar de leerlingen ook een bakje hebben om hun cursussen in achter te laten.

Flextra heeft naast aandacht voor kennis, ook veel aandacht voor sociale, culturele en emotionele vaardigheden bij leerlingen. Zo bereiken we met Flextra-leerlingen niet enkel op een kwaliteitsvolle manier de eindtermen, maar beschikken zij na de eerste graad over extra competenties die nodig zijn voor de uitdagingen van morgen zoals probleemoplossend denken, samenwerken …

Ook het forum, de driedaagse en de klasraad komen enkel in Flextra voor.

Wat is het forum?

In januari en juni is er een forum. Leerlingen tonen tijdens het forum aan ouders, familie en vrienden wat ze het afgelopen half schooljaar geleerd hebben. Op een markt met kraampjes dagen de leerlingen de ouders uit in verschillende spelletjes, quizzen en leerrijke opdrachten.

Wat is de driedaagse?

Om de twee jaar gaan alle leerlingen van Flextra op driedaagse. Dit is telkens tijdens de drie dagen voor de Paasvakantie. De locatie is telkens op een andere plaats in België. De leerlingen bereiden zelf de activiteiten voor.